Ảnh tổ chức trao giải thưởng Quang Trung, học bổng khuyến tài và học bổng Vì em hiếu học